Tekstvak: Spelregels met betrekking tot Z.V.V. de Wieling

Voor het begin van een wedstrijd dienen beide teams uit tenminste 4 spelers te bestaan. Beide teams dienen een aanvoerder aan te wijzen die duidelijk te onderscheiden is. De wedstrijdkleding dient dusdanig te verschillen dat duidelijk onderscheid tussen beide teams bestaat. Indien er naar het oordeel van de scheidsrechter onvoldoende onderscheid aanwezig is dient het uitspelende team gebruik te maken van de aanwezige hesjes. Dit team zorgt er ook voor dat de hesjes gewassen worden en daarna weer terugkomen in de sporthal.

Een aftrap dient te worden genomen door twee spelers, waarbij ze beiden op hun eigen speelhelft staan. De bal dient tijdens de aftrap op de helft van de tegenstander te worden gespeeld.

Als er tijdens een wedstrijd gewisseld wordt, mag het betreffende team dat doen voor de eigen bank. De erin komende speler mag pas het speelveld betreden als de eruit gaande speler het speelveld heeft verlaten. Een overtreding van deze regel heeft een indirecte vrije trap voor de tegenpartij tot gevolg, die genomen dient te worden op de plaats waar de foute wissel plaats vond. Afhankelijk van de situatie kan de scheidsrechter beslissen een gele kaart te geven aan de speler die erin komt.

Als de bal van de keeper vandaan komt (dit kan zijn nadat de keeper de bal in het spel heeft gebracht na een achterbal, of nadat er is teruggespeeld op de keeper), mag de keeper de bal op eigen helft pas weer aanraken nadat de tegenpartij de bal geraakt heeft. Een overtreding van deze regel heeft een indirecte vrije trap voor de tegenpartij tot gevolg, die genomen dient te worden op de plaats waar de keeper de bal aanraakte. Indien de keeper binnen de doorgetrokken cirkel voor zijn doel de bal aanraakt dient deze indirecte vrije trap genomen te worden op de doorgetrokken cirkel, zo dicht mogelijk bij de plaats waar de keeper de bal aanraakte.

Bij intrappen op de zijlijn na een uitbal, corners, indirecte en directe vrije trappen moet door alle tegenstanders een afstand van 5 meter in acht worden genomen, waarna de intrap, corner of vrije trap binnen 4 seconden moet worden genomen. De tegenstander is er zelf voor verantwoordelijk binnen deze 4 seconden op de juiste afstand te staan! Wordt een intrap of vrije trap niet binnen 4 seconden genomen, dan mag de tegenstander de intrap of vrije trap nemen. Als een corner niet binnen 4 seconden wordt genomen, resulteert dit in een achterbal voor het verdedigende team.

Een achterbal dient door de keeper met de hand teruggebracht te worden in het spel.

Fysiek contact tussen spelers is verboden, alsmede hard en gevaarlijk spel. Licht fysiek contact dat onopzettelijk plaatsvindt, kan door de scheidsrechter toegelaten worden. 

Na een overtreding kan de scheidsrechter beslissen de voordeelregel toe te passen. Echter, de scheidsrechter is hiertoe niet verplicht. Er kunnen zich situaties voordoen waarin het beter is om toch voor een overtreding te fluiten, ook als de voordeelregel toegepast kan worden.

Slidings zijn alleen toegestaan als er geen tegenstander binnen twee meter afstand aanwezig is. Een overtreding van deze regel heeft een gele kaart als gevolg, óók als de sliding op de bal gericht is.

Een gele kaart leidt tot een tijdstraf van 2 minuten van de betreffende speler. Het team mag pas weer worden gecompleteerd worden na toestemming van de scheidsrechter. Als een speler in een wedstrijd voor de tweede maal een gele kaart krijgt heeft dit automatisch een rode kaart tot gevolg. Een rode kaart leidt tot een tijdstraf van 5 minuten van het betreffende team. De speler die de rode kaart krijgt wordt uitgesloten van meespelen van het restant van de wedstrijd. Als terwijl er een tijdstraf loopt het team dat een man meer heeft scoort, wordt de tijdstraf per direct opgeheven. Het team dat de tegengoal krijgt mag dan weer een speler toevoegen aan het team in het veld. Als er sprake is van meerdere tijdstraffen tegelijk voor het team dat de tegengoal krijgt, wordt de langstlopende tijdstraf opgeheven.

Een directe rode kaart leidt tot een automatische schorsing van de betreffende speler voor de eerstvolgende wedstrijd, tenzij door het bestuur van Z.V.V. de Wieling anders wordt besloten. Dit zal aan de contactpersoon van het team schriftelijk worden meegedeeld.

Na meerdere grove overtreding van één of beide teams en/of vergaande onvriendelijkheden zal de scheidsrechter de aanvoerders van één of beide teams op het gedrag aanspreken. Indien dit niet helpt heeft de scheidsrechter het recht om de wedstrijd te staken. Het hoofdschuldige team zal deze wedstrijd reglementair met 10-0 verliezen. Indien nodig zullen er maatregelen genomen worden tegen spelers of teams.

Iedereen die bij een wedstrijd betrokken is dient met respect behandeld te worden. Het is dus niet toegestaan tegenstanders, publiek of scheidsrechters te beledigen of uit te schelden. Ook is vloeken niet toegestaan. Overtreding van deze regel kan een gele kaart tot gevolg hebben.

In alles waarin dit spelregeloverzicht niet voorziet, wordt verwezen naar de spelregels van de KNVB met betrekking tot zaalvoetbal.


Overige regels met betrekking tot Z.V.V. de Wieling

Spelers
Elk team heeft een selectie van spelers. Spelers van buiten deze selectie mogen wel gewoon meespelen, mits ze nog niet voor een ander team zijn uitgekomen. De voor- en achternaam van een speler van buiten de selectie dienen duidelijk leesbaar op het wedstrijdformulier vermeld te worden.

Niet speelgerechtigde speler
Als een speler meedoet bij een team terwijl hij al één of meerdere voorgaande wedstrijden bij een ander team heeft meegedaan heeft dit een 10-0 verlies voor het team waarbij hij meedoet tot gevolg. Informeer dus voor je een speler vraagt om mee te doen, of hij wel speelgerechtigd is!

Spelerswisselingen tussen teams
Elke speler mag in principe voor maar één team uitkomen. Eén keer per seizoen mag een speler overstappen naar een ander team. Als een speler overstapt naar een ander team dient de contactpersoon van het nieuwe team van de betreffende speler de wedstrijdsecretaris en de contactpersoon van het oude team van de betreffende speler hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen. Overstappen is mogelijk tot en met de groepsfase van het bekertoernooi. Zodra de groepsfase afgesloten is kan niemand meer overstappen naar een ander team! In geval van een bekersysteem zonder groepsfase geldt dat van team wisselen na 31 januari niet meer mogelijk is.

Bekertoernooi
In de knock-outfase van het bekertoernooi zal bij een gelijkspel, in verband met tijdsdruk, meteen overgegaan worden op het nemen van strafschoppen. Uitzondering hierop is de finale, waar er een verlenging van twee maal vijf minuten zal volgen bij een gelijkspel. Is na de verlening de stand gelijk, dan zullen strafschoppen genomen worden. Beide teams nemen drie strafschoppen, de teams schieten om de beurt. Is de stand na drie strafschoppen gelijk, dan nemen beide teams telkens één strafschop. De strafschoppen dienen door verschillende spelers genomen te worden. Een speler mag pas voor de tweede keer nemen als alle teamgenoten een strafschop genomen hebben.

Niet op komen dagen voor een wedstrijd
Als een team niet op komt dagen voor een wedstrijd resulteert dat automatisch in een 10-0 verlies. Verder zullen er indien nodig maatregelen genomen worden. Hoe vaker een team niet op komt dagen, hoe strenger de maatregelen zijn:

De eerste keer verliest het team met 10-0.
De tweede keer verliest het team met 10-0 en krijgt het 3 punten in mindering.
De derde keer verliest het team met 10-0 en wordt het team het eerstvolgende seizoen uitgesloten van deelname aan de competitie.

Bestuur:

Voorzitter:  Martin Kroon

(wedstrijd)Secretaris:  Maarten van Schoonhoven

E-mail: maartenvansch@hotmail.com

06-30602656

Penningmeester: Niels van den Bout

E-mail : pm@dewieling.nl

Algemeen bestuurslid: Robin van der Giessen

Tel. 0621887333

Ons Stadion:

Sporthal”de Wielewaal”

Cornelisweer 2

3371 PH H’veld-G’dam

0184-616320

Foyer: 0184-613670

 

 

 

MAIL
VOOR

INFO